Super User

Super User

APROBATĂ DE EXECUTIV! Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, 27 februarie, o hotărâre prin care se acordă și în acest an subvenția de 3.000 de euro/1.000 mp de tomate cultivate în spații protejate.
Potrivit acestei hotărâri, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.

BENEFICIARI

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.

O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singura dată pe an.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE!

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ....., Direcția pentru Agricultură a Județului .........../Municipiului București";
b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp;
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

Valorificarea producției se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie - 20 decembrie inclusiv.

Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, care comercializează tomatele în spații de vânzare precum: piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, poartă elemente de identificare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pun la dispoziția producătorilor agricoli elementele de identificare necesare.

Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991.4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019, după îndeplinirea obligației

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maxim 233.190 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maxim 50.000 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri
către instituții publice", direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli.

ACTE NECESARE

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
f) declarație pe propria răspundere.

Cererea se depune până cel târziu la data de 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie.

Documentele prevăzute la lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.

În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv.

Documentele justificative sunt bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Solicitanții ale căror sume aprobate nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

IMPORTANT! Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spatii protejate existentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/veste-buna-de-la-guvern-subventia-care-se-acorda-si-in-acest-an

 

DECIZII GUVERN! Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, 27 februarie, prelungirea termenelor de execuție ale contractelor de finanțare din bani europeni. O altă decizie legată de banii europeni este introducerea unui nou tip de cheltuieli eligibile necesare combaterii măsurilor de prevenire și combatere a pestei porcine africane.
Astăzi a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, anunță Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Principalele schimbări aduse de acest act normativ vizează introducerea unui nou tip de cheltuieli eligibile necesare combaterii măsurilor de prevenire și combatere a pestei porcine africane, aferente Măsurii 5 și submăsurii 7.4. Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, conform prevederilor Regulamentului 1305/2013, cheltuielile sunt eligibile chiar dacă au fost efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data recunoașterii oficiale de către autoritățile competente a producerii fenomenului epizootiei de Pestă Porcină Africană (PPA) din România, respectiv 31 iulie 2017. Aceasta este excepție de la regula declarării eligibile a cheltuielilor după data depunerii cererii de finanțare/deciziei de finanțare, prevăzută la art. 8 alin. (1), lit. a) din HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că, modificările aduse asupra Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 au fost deja aprobate de către Comisia Europeană, prin Decizie.

O altă modificare adusă de noul act aprobat astăzi o reprezintă prelungirea termenelor de execuție ale contractelor de finanțare, astfel încât proiectele de investiții să poată fi realizate. Prelungirea termenelor de execuție se va efectua în termenele stabilite prin procedurile AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și în condițiile legislației în vigoare.
De asemenea, se introduc dispoziții tranzitorii, în sensul aplicării dispozițiilor hotărârii de Guvern și contractelor de finanțare pentru proiectele de investiții, încheiate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a hotărârii, prin modificarea  acestora, în condițiile legii, conform HG nr. 226/2015, prin acordul de voință al părților contractante.

Facem precizarea că modificările aprobate prin acest act normativ au impact asupra beneficiarilor publici și privați ai măsurilor din PNDR 2014-2020.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/decizia-guvernului-pentru-contractele-de-finantare-afir

 

Locuințele unor persoane bănuite că ar fi înșelat mai mulţi producători agricoli din județul Alba au fost percheziționate, astăzi, marți – 19 februarie, de către polițiști. Indivizii vizați de anchetă ar fi achiziţionat cereale în valoare de 400.000 de lei de la fermierii din județ fără să plătească contravaloarea acestora.

Potrivit IPJ Alba, perchezițiile au avut loc în municipiile Bucureşti, Constanţa şi Călăraşi, la locuinţele a șase persoane bănuite de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi la sediile societăţilor comerciale administrate de aceştia

Din cercetări a rezultat faptul că, în luna noiembrie 2018, cele șase persoane ar fi indus în eroare șapte producători de cereale din judeţul Alba, folosindu-se de calitatea falsă de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale şi ar fi contractat cumpărarea de cereale, iar pentru a crea convingerea persoanelor vătămate că s-a achitat contravaloarea acestora, le-ar fi prezentat ordine de plată, întocmite online, emise pe un cont bancar ce aparţine unei alte societăţi comerciale care nu avea lichidităţi.

Prejudiciul cauzat celor șapte păgubiţi a fost estimat la 413.834 lei, scrie alba24.ro.

Poliţiştii vor pune în executare șase mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Sursa https://agrointel.ro/110604/fermieri-inselati-de-o-retea-de-falsi-traderi-de-cereale/

 

ULTIMELE VEȘTI DESPRE PLATA AJUTOARELOR NAȚIONALE TRANZITORII! Veste bună pentru fermierii care așteaptă cu nerăbdare plata ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic! Aceste subvenții, aferente anului de cerere 2018, intră la plată abia după promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019, fiind ajutoare achitate de la bugetul de stat. ASTĂZI s-a mai făcut un pas spre plată!

AGROINFO urmărește traseul Legii bugetului de stat 2019 pentru a-i informa rapid pe fermieri. Primim mereu întrebări de la agricultori despre plata ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT), aferente anului de cerere 2018. De obicei, aceste subvenții sunt achitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din bugetul de stat aprobat pentru anul următor anului de cerere. Astfel, ajutoarele cerute de fermieri în anul 2018 urmează să fie plătite agricultorilor de către APIA din bugetul de stat al anului 2019.

Potrivit informațiilor obținute de noi de la Camera Deputaților, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 a fost trimisă astăzi, 20 februarie 2019, la Președintele României pentru promulgare.

lege buget promulg_b

Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2019 a fost adoptat, pe data de 15 februarie 2019, în ședința comună a celor două Camere, cu 275 de voturi pentru, 122 de voturi împotrivă și două abțineri.

Luni, directorul general APIA, Adrian Pintea, a declarat, pentru AGROINFO, că stabilirea cuantumurilor pentru ajutoarele naționale tranzitorii pe hectar și pe cap de animal se va face după promulgarea Legii bugetului de către Președintele României. De asemenea, și plata acestor subvenții poate fi demarată abia după ce legea este promulgată. INTEGRAL DECLARAȚIA ȘEFULUI APIA AICI: ȘEFUL APIA: ULTIMELE VEȘTI despre PLATA AJUTOARELOR NAȚIONALE TRANZITORII PENTRU 2018!

Vă reamintim că Ministerul Agriculturii a stabilit plafoanele alocate pentru plata acestui ajutor, atât pentru zootehnie, cât și pentru vegetal.

Pentru sectorul zootehnic, ajutoarele naționale tranzitorii se acordă pentru anul de cerere 2018 în limita sumei de 162.522,600 mii euro, în echivalent 757.972,901 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019 şi care se distribuie astfel:

a) 22.228,800 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
b) 93.416,400 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
c) 46.877,400 mii euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Sunt aprobate și plafoanele maxime ale ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil- ANT 1, precum și pentru culturile de: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 şi sfeclă de zahăr - ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2018, în limita sumei de 105.944,000 mii euro, în echivalent 494.101,628 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019 şi care se distribuie astfel:

a) 102.361,800 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
b) 6,600 mii euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
c) 1.656,200 mii euro pentru tutun;
d) 100,800 mii euro pentru hamei;
e) 1.818,600 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

 

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/veste-importanta-pentru-fermierii-romani-s-a-intamplat-astazi

 

CICOAREA, PE LISTA SUBVENȚIILOR URIAȘE! Bugetul Ministerului Agriculturii vine cu SURPRIZE de PROPORȚII pentru FERMIERII ROMÂNI! Potrivit Legii bugetului pentru 2019, agricultorii noștri ar putea primi o subvenție substanțială de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru cicoare, ulei de măsline, trestie de zahăr și fructe cu coaja lemnoasă.
În bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2019 apare la capitolul Proiecții ale politicilor sectoriale pentru perioada 2019-2022 acordarea unui sprijin cuplat pentru cicoare, trestie de zahăr, fructe cu coaja lemnoasă și ulei de măsline.

Sprijinul cuplat se acordă:
- în acele sectoare în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăți;
- în masura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție in sectoarele în cauză.
Sprijinul cuplat se poate acorda numai sectoarelor și producțiilor importante din motive economice, sociale și de mediu, se arată în Legea bugetului de stat pentru anul 2019, în Anexa care privește bugetul Minsterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Deci, trebuie susținute și stimulate, ajutate pentru că sunt în dificultate, producțiile de cicoare și de ulei de măsline, România fiind "vestită" dealtfel prin livezile întinse de măslini. Astea sunt sectoarele vizate în țara noastră pentru acordarea sprijinului cuplat, o subvenție consistentă.

 

Sectoare și producții vizate:
- cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coaja lemnoasă, cartof, semințe, ulei de măsline, furaje uscate, hamei, sfecla de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
- carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, lapte și produse lactate, viermi de mătase, mai scrie în aceeași Lege.


Cicoare mai avem prin România și fructe cu coaja lemnoasă, nuci spre exemplu, dar fermierii români nu au fost anunțați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) că ar putea beneficia de un sprijin cuplat pentru aceste culturi.


De pe lista oficială cu schemele de plată din agricultură de care beneficiază fermierii români în anul 2019, anunțată de APIA, lipsesc subvențiile europene cu valoare mare pe hectar, sprijin cuplat, pentru cicoare, trestie de zahăr, măsline și fructe cu coaja lemnoasă. Iată lista APIA pentru această subvenție:

Sprijinul cuplat se acordă pentru: soia, lucernă, mazăre boabe pentru industrializare, fasole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în câmp, castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp, legume cultivate în sere, legume cultivate în solarii, prune destinate industrializării, mere destinate industrializării, cireşe şi vişine destinate industrializării, caise şi zarzăre destinate industrializării, cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară, ovine, caprine, taurine din rase de carne şi metişii acestora, vaci de lapte, bivoliţe de lapte și viermi de mătase.

Sursa https://www.agroinfo.ro/economic/surprize-uriase-in-bugetul-ministerului-agriculturii-pentru-2019-subventii-apia-noi

 

OFICIAL! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a reactualizat situația spețelor tehnice de interes general, ca urmare a solicitărilor de clarificări primite de la potențialii beneficiari ai investițiilor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Astfel, au fost adăugate clarificări privind criteriul de selecție 4 – Principiul lanțurilor alimentare integrate – din Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1a, pentru care s-au primit cele mai multe întrebări de la fermierii care doresc să depună cereri de finanțare în cadrul actualei sesiuni deschise.

„Căutăm în permanență metode și instrumente de lucru prin care să venim în sprijinul solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. În acest sens, consider că prezentarea  acestor cazuri tehnice de interes și cu aplicabilitate generală alături de soluțiile propuse de experții Agenției pot fi extrem de utile celor care se pregătesc să depună Cererile de finanțare, reducând timpul în care ar fi solicitat în scris și ar fi primit răspunsul instituțional,” a menționat Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Printre solicitările adresate de către potențialii beneficiari se numără și clarificarea modalității de acordare a punctajului la principiul de selecție 4 al submăsurii 4.1a (Investiții în exploatații pomicole), în situația în care procesarea și comercializarea pentru anumite produse pomicole se va realiza printr-o investiție proprie cuprinsă în noul proiect, iar alte soiuri se vor procesa și comercializa prin intermediul grupului de producători din care solicitantul face parte. 

În acest caz, având în vedere că punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect este de 100 de puncte, precizarea se face în sensul că punctajul maxim pentru principiul de selecție 4, se calculează fără a se cumula criteriile de selecție din cadrul principiului de selecție – punctajul maxim la principiul de selecție 4 fiind astfel de 15 puncte.

Totodată, precizăm faptul că în tabelul Spețe tehnice de interes și cu aplicabilitate generală, din secțiunea Comunicare > Întrebări frecvente a portalului AFIR (www.afir.info) pot fi consultate întrebări și răspunsuri privind mai multe linii de finanțare din cadrul PNDR 2020.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/expertii-afir-va-raspund-la-intrebarile-tehnice

 

 

DOSARELE BLOCATE LA PLATĂ! Ministrul agriculturii, Petre Daea, le-a spus deputaților din Comisia de Agricultură din Camera Deputaților că și-a propus, împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), să încheie la 1 martie 2019 plata subvențiilor aferente anului de cerere 2018. Excepție fac schemele de plată care nu se pot achita nici măcar la 31 martie și dosarele blocate la plată.
Sunt câteva probleme cu câteva dosare (depuse la APIA pentru subvenții n.r.). Și trebuie să le știți pe astea. Avem 929 de fermieri cu suprafețe, cu blocuri supradeclarate. Trebuie să vedem despre ce este vorba. Avem 853 de fermieri cu erori generate, controlul este în curs de soluționare. Toate aceste erori care sunt generate în sistem, gândindu-ne că nu sistemul electronic pe care-l avem și softul care funcționează, cu care nu sunt probleme, sunt rezolvate. La ora actuală, în România sunt plătiți 85,7% din fermieri, cu plățile aduse la zi. Sunt în calculul nostru, în graficul nostru de execuție.

Noi ne-am propus, nu până la 31 martie să încheiem acordarea subvențiilor, ci până la 1 martie. Și întrebarea se pune de ce. Pentru că nu vrem să suprapunem acțiunile. De la 1 martie până la 15 mai trebuie să depunem cererile. (...) Suntem legați, evident, de ANT, ajutorul național tranzitoriu, atât la vegetal, cât și la animale. Pentru că avem hotărârile de Guvern, avem banii respectivi, o să dăm drumul și la aceste lucruri.

Vor rămâne situațiile neclare, cei care, evident, din controalele noastre va rezulta că trebuie să mai stăruim asupra controlului. Eu cred că este important să nu lăsăm niciun fermier fără bani, indiferent în ce situație se află, să-i clarificăm situația în așa fel încât el să primească bani, a declarat ministrul agriculturii, Petre Daea. Promisiunea legată de termenul final de plată APIA a fost făcută săptămâna trecută, în ședința Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților.

Sprijinul cuplat din vegetal nu poate fi plătit de APIA decât după data de 31 martie 2019. Până la termenul limită de 31 martie, fermierii mai au de depus la APIA acte necesare acordării banilor. De asemenea, este puțin probabil ca ajutoarele naționale tranzitorii să fie achitate fermierilor până la termenul ambițios de 1 martie 2019, promis de șeful de la Agricultură. Plata acestor subvenții așteaptă pomulgarea de către Președintele României a Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/daea-ne-am-propus-sa-incheiem-la-1-martie-plata-subventiilor-apia

 

COMUNICAT! Ministerul Agriculturii anunță, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a imprimat un ritm alert în derularea refacererii infrastructurii de irigații.
Ministrul Petre Daea a fost miercuri, 20 februarie, să vadă stadiul lucrărilor de reabilitare la SRPA BUCȘA, din cadrul amenajării hidroameliorative Terasa Ialomița - Călmățui, județul Ialomița. Aceasta are o suprafață amenajată de 78.796 ha, din care, se supune reabilitării o suprafață de 23.626 ha, situată între comunele Gura Ialomiței, M. Kogălniceanu, Ograda, Bucu, Valea Ciorii și orașul Ţăndărei. În zonă sunt constituite 4 OUAI-uri care administrează 18.244 ha, cel din comuna Ograda (8214 ha) accesând măsura 125 din PNDR. Amenajarea a fost pusă în funcțiune în anul 1979, sursa de apă pentru această amenajare fiind fluviul Dunărea prin stația SPA I.M. Gheorghiu, SRP Spiru Haret, SRP Lacu Rezi prin Canal D3 și  D5.

 

SRPA VI Bucșa are un debit instalat de 19,6 mc/s, o înălțime de pompare de 18 m și este dotată cu 8 agregate, din care 4 nu sunt funcționale și sunt supuse reabilitării. În cadrul lucrărilor de reabilitare ale stației se vor executa următoarele lucrări: înlocuirea a 4 agregate pompare; înlocuirea instalației de forță și de comandă; înlocuirea instalației de alimentare; reabilitarea sistemului de iluminat; înlocuirea a 4 conducte de refulare; înlocuirea instalațiilor hidromecanice; reabilitarea clădirii stației; instalarea unui sistem de monitorizare a nivelui apei în bazinul de aspirație pentru pornirea automată a pompelor.

Lucrările prevăzute pentru reabilitarea canalelor CD1, CD2, CD2A, CD4B, CD4C şi CD7  vizează: refacerea secțiunii de scurgere, refacerea impermeabilizării canalului cu beton și refacerea construcțiilor de pe canale (stăvilare, sifoane, podețe).
Valoarea investiției este de 53.712.690 lei, iar timpul de execuție este de 31 luni efectiv lucrate, indiferent de starea vremii. Indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin Ordinul MADR nr.41/19.02.2018.

După ce a văzut întreaga suprafață din cadrul obiectivului de investiții, ministrul agriculturii, Petre Daea, a apreciat ritmul de lucru alert și faptul că lucrările de reabilitare sunt în grafic, ba mai mult decât atât, constructorul a afirmat că reabilitarea ar putea fi terminată înainte de termenul prevăzut inițial.

Sursa https://www.agroinfo.ro/economic/ritm-alert-pentru-reabilitarea-infrastructurii-de-irigatii

 

Comisia Europeană a publicat un raport privind practicile comerciale neloiale din mediul de afaceri în lanțul de aprovizionare cu alimente.

Raportul este în general dezamăgitor, deoarece CE permite Inițiativei lanțului de aprovizionare (SCI) și statelor membre să acționeze atunci când consideră că este adecvat.

Timp de mulți ani, EFFAT a avut o campanie împotriva UTP, care au un impact negativ asupra ocupării forței de muncă și asupra condițiilor de muncă în sectoarele agriculturii, alimentației și băuturilor. EFFAT solicită un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic la nivelul UE, care să includă un mecanism independent de aplicare, care să ofere protecție și remediere.Mai presus de toate, ar trebui să elimine factorul de teamă protejând reclamanții și potențialele victime ale UTP.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape atât cadrele de voluntariat, cât și cele de reglementare. Forumul la nivel înalt al Comisiei pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente va purta discuții cu operatorii, statele membre și alte părți interesate, pentru a se asigura că se respectă bunele practici, se creează platforme naționale și, în special, că SCI este pus în aplicare.

EFFAT va urmări problema UTP în cadrul Forumului la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. Nu ezitați să ne trimiteți exemple în care UTP au avut un impact asupra ocupării forței de muncă și asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor din sectoarele noastre.

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14246

Concurs la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Instituția care se ocupă cu plata subvențiilor către fermieri are de astăzi – joi 10 ianuarie la conducere un director general care este titular pe postul pe care îl ocupă din anul 2016. Adrian Pintea a susținut și a câștigat concursul pentru postul vacant de conducere!

Anunțul pentru scoaterea la concurs a postului de director general al Agenției de Plăți a fost postat de Ministerul Agriculturii pe site-ul propriu la începutul lunii decembrie. La concurs s-au înscris doi candidați care au îndeplinit condițiile de participare la examen între care și actualul director, Adrian Pintea. După un examen scris și examenul oral din ianuarie, rezultale finale l-au confirmat pe șeful APIA în fruntea instituției cu un punctaj de 184,6 de puncte.

 

Adrian Pintea are o experiență impresionantă în ceea ce privește activitatea în cadrul agenției de plăți fiind în instituție chiar de la înființarea acesteia. Pintea a venit în fruntea APIA Central într-un moment extrem de sensibil pentru agricultură când în numai o jumătate de an, Agenţia a trecut prin plecările intempestive ale altor directori precum Ioan Merca, Florin Faur şi Nicolae Horumbă. La acel moment, situația plăților era una problematică, cu numeroase incidente precum blocaje de zile întregi în sistem și un soft informatic care se actualiza pe măsură ce se efectuau și plățile. Adrian Pintea a realizat o reorganizare în cadrul APIA, reușind să pună în aplicare ordinul ministrului Petre Daea cu privire la un calendar strict de termene pentru plata subvențiilor. Astfel, în toamna anului 2017, în premieră, ministrul Daea a fost alături de echipa APIA la demararea plății avansului pe 16 octombrie, performanță continuată și în toamna anului trecut.

 

Iată experiența acutualului director, conform CV-ului postat pe site-ul APIA:

Experienţă profesională:

22.09.2016 – prezent: Director General, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

15.07.2016 – 21.09.2016: Director General Adjunct, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

01.07.2012 – 14.07.2016: Coordonator Regiunea Sud-Vest Oltenia, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

27.07.2010 – 14.07.2016: Director Executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea;

22.05.2009 – 26.07.2010: Şef Birou Inspecţii, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea;

16.06.2008 – 22.05.2009: Director Executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea;

02.05.2006 – 16.06.2008: Consilier superior, Serviciul Examinări Cereri Ajutor Măsuri de Piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea;

01.05.2005 – 01.05.2006: Director, SC Carvil SA, Bujoreni, Vâlcea;

01.12.2002 – 30.04.2005: Inginer, SC Carvil SA, Bujoreni, Vâlcea;

01.09.2002 – 01.12.2002: Inginer, SC Diana SRL, Râmnicu Vâlcea;

15.09.2001 – 01.09.2002: Profesor suplinitor, Şcoala cu clasele I-VIII Cheia Băile Olăneşti, Şcoala cu clasele I-VIII Milcoiu și Păușești Măglași;

15.02.2000 – 11.07.2001: Inginer, Şef fermă zootehnică, SC Agrocomsuin SA Bonţida, Cluj.

Educaţie şi formare:

2007 – 2013 – Studii doctorale, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

1999 – 2000 – Studii aprofundate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

1994 – 1999 – Studii universitare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie;

1988 – 1992 – Studii liceale, Grup Şcolar Agroindustrial Ciumbrud Aiud.

Limbi străine (scris, vorbit, citit):

Engleză (bine, bine, bine)

Informaţii suplimentare:

– în anul 1995 specializare în Germania pe o perioadă de 4 luni în sectorul zootehnic;

– în anul 2004 perfecţionare în parteneriat cu ANC Bucureşti în Belgia;

– elaborarea unor lucrări în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice la USAMV Cluj;

– parteneriat în cadrul programului INFOEUROPA 2007 cu Camera de Comerţ Vâlcea;

– proiectul „RO4 RURALBIZ – Iniţiative pentru dezvoltare rurală durabilă” – regiunea Sud – Vest Oltenia – aprilie 2013;

– proiectul „PRO-RURAL- Sistemul integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural” – regiunea Sud – Vest Oltenia – mai 2013;

– participare la seminar pe probleme de agromediu – Bruxelles , 2009;

– aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune 2015-2020, Prevenirea actelor de coruptie in vederea protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene – 2014, Brasov;

– certificat de absolvire – Manager proiect – mai 2015.

 

Sursa https://agrointel.ro/108316/concurs-castigat-adrian-pintea-isi-continua-mandatul-la-conducerea-apia/

 

Pagina 49 din 50
Go to top