MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de Hotărâre de Guvern care anunță o nouă subvenție pe hectar destinată fermierilor pentru acest an. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 3.400 euro/ha.

Potrivit proiectului de act normativ, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției la următoarele plante aromatice:

a) busuioc;
b) cimbru;
c) coriandru;
d) fenicul;
e) muștar.

BENEFICIARII

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul  producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de plante aromatice:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014, valabil pana la 31 decembrie 2021;
b)persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de plante aromatice, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
b) să depună cerere de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
f) să livreze producțiile de plante aromatice către unități de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare  și pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi  completările ulterioare;
g) să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de  forma de organizare.

Producțiile minime sunt următoarele:

a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;
b) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;
c) 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;
d) 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;
e) 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

Dovada valorificării producției de plante aromatice o constituie contractul de  vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și  documentul de receptie emis de unitatea procesatoare. În situaţia în care beneficiarul are şi calitatea de procesator, înregistrat potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, acesta face dovada procesării producţiei minime obtinute si utilizate prin documente contabile interne.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile numai pentru o singură cultură în anul 2021.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei  subvenţii şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile.

Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este următoarea:

a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
c) 100 euro/ha pentru coriandru;
d) 200 euro/ha pentru fenicul;
e) 150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de maximum 1231,4 mii euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 6.000 mii lei, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul  83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Modul de acordare și modalitățile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice

Solicitanții completează și depun cererea de înscriere în program la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a reprezentantului legal, după caz;
d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren utilizată de solicitant si cultivata cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care  conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererea de înscriere în program și documentele se depun până la data de 15  iunie 2021 inclusiv.

Cererea de înscriere în program, însoţită de documente, poate fi transmisă la  centrele locale/județene APIA și respectiv al municipiului București şi prin mijloace electronice și/sau  poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie  să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de plante aromatice situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru  anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.

În situații de forță majoră determinate de măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19, dispozițiile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător acestor măsuri.

INTEGRAL PROIECTUL HG PE SITE-UL MADR!

Sursa

https://www.agroinfo.ro/politic/madr-anunta-conditiile-pentru-noua-subventie-apia-pe-hectar

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top